Záruční a reklamační podmínky

pdf-icon Formulář pro ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNU / REKLAMACI

 Reklamační řád 

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v záručním listě nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 
 1. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. 
 1. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 
 1. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. 
 1. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. 
 1. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
  a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
  b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě, 
 1. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 
 1. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv uplatňuje ve smyslu občanského zákoníku a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. 
 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  a) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  b) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  c) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání zboží (závady způsobené použitím hodinek v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného používání),
  d) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
  h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
  e) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci (například poškození strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost.)
  f) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (neoprávněným zásahem do hodinek mimo autorizvanej opravny). 
 1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. 
 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. 
 1. Rozsah záruky: 

Hodinky chraňte před : nárazem, pádem, otřesy, náhlými změny teplot, chemickými vlivy, magnetickým pólem, vodou, v případě že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné.

 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené použitím výrobku. Před prvním použitím je zákazník povinen si nastudovat návod na obsluhu a záruční podmínky. Na závady způsobené nesprávným použitím, se záruka nevztahuje. 

Adresa pro uplatnění reklamace:

Trust System s.r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
Slovensko

+420 244 094 444
Telefonický kontakt PO-PIA 09:00 - 16:00