Dodací podmínky

  1. Místem plnění smlouvy se rozumí místo dodání zboží kupujícímu uvedené v objednávce. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů nebo vlastními prostředky prodávajícího, nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno na odběrném místě, nebude-li vysloveně dohodnuto jinak.
  2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží.
  3. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po úhradě kupní ceny kupujícím, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí prodávající o této věci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou přepravcem, případně za nedodání zboží zaviněné zadáním nesprávné dodací adresy kupujícím.
  4. Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno a přelepeno páskou. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky se zbožím a tyto potvrdit svým podpisem na přepravním listu. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby bez vad, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.
  5. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.
  6. Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.