Souhlas se zpracováním osobnách údajů | Carneo.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní formulář

TRUST System s.r.o., Jiráskova 19 917 02 Trnava, Slovenská republika
Doručovací adresa: Mikovíniho 4
917 01 Trnava
Slovenská republika


ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté osobní údaje, t. j. jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, zpracováváme pro účely evidence a vybavení Vašeho podnětu, stížnosti, reklamace a jiné zprávy, kterou nám adresujete. Zpracování osobních údajů spočívá pouze v jejich evidenci a uchování. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas, který můžete vyjádřit zaškrtnutím políčka na webstránce.

OSTATNÍ INFORMACE

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Provozovatel uchovává osobní údaje nejdéle na dobu vyžadovanou zvláštními předpisy upravujícími archivační povinnosti. Osobní údaje, které není třeba uchovávat podle předešlé věty, provozovatel uchovává nejdéle po dobu (5let). Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, bez níž splnění nedokážeme řádně vybavit Váš podnět, stížnost, reklamaci a zaslat Vám kvalifikovanou odpověď. Provozovatel neprovádí na základě poskytnutých osobních údajů automatizované rozhodování a profilování. Příjemcem osobních údajů je pouze výše specifikováný provozovatel.

PRÁVA DOTČENÉ OSOBY:

  • právo na přístup k údajům
  • právo na opravu
  • právo na zapomnění
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo namítat zpracovávání osobních údajů
  • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov

Ve věci zpracování osobních údajů se můžete obrátit na odpovědnou osobu provozovatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím mailové adresy:  info@trustsystem.sk

SOUHLAS DOTČENÉ OSOBY

Zaškrtnutím souhlasného tlačítka potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely podle výše uvedeného poučení / informací ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.


V Trnavě dne: 24.5.2018